Agromarket rešenja u zaštiti kukuruza od korova

Suzbijanje korova u kukuruzu je veoma važno uraditi na vreme. Preparata ima dosta, a njihovo vreme primene je različito- od primene posle setve, a pre nicanja kukuruza do čak 8. lista kukuruza. Ono što je najvažnije prilikom izbora preparata jeste uzrast korova u kukuruzu. Svako kašnjenje predstavlja veliki rizik i moguće smanjenje prinosa.

Stručna služba kompanije Agromarket preporučuje da se sa tretmanima posle nicanja kukuruza počne kada je kukuruz u fazi 3 do 5 listova i za tu namenu preporučuje preparat Agrodimark.

Agrodimark je visokoselektivni translokacioni hormonski herbicid, koji se odlikuje odličnom efikasnošću na sve najznačajnije i najtvrdokornije jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove u usevu kukuruza. Preparat Agrodimark je na bazi aktivne materije dikamba (480 g/l) i primenjuje se do 5. lista kukuruza. Količina primene koja je preporuka stručne službe kompanije Agromarket je 0,5-0,7 l/ha preparata Agrodimark. Najbolji efekti se postižu u kombinaciji sa preparatom Terbis 500 (1 l/ha), naročito ukoliko je prisutno kereće grožđe (Solanum nigrum). Terbis 500 ubrzava i pojačava delovanje na korove. Takođe, Terbis 500 ima i snažno delovanje preko zemljišta, pa nakon njegove primene parcela ostaje čista duži period. Agrodimark se usvaja listom i korenom i kreće se naviše i naniže u biljci. Nakuplja se u meristemskim tkivima izdanaka i korena u kojima ispoljava delovanje. Na korovskim biljkama se javljaju deformacije delova ili cele biljke, u vidu uvijanja i kovrdžanja listova, a nakon 7-14 dana dolazi do nekroze i sušenja korovske biljke.

Kompanija Agromarket u svojoj ponudi ima i preparat Mezatron koji nam pruža nešto veći vremenski prostor za suzbijanje širokolisnih korova jer se može primeniti čak do 8. lista kukuruza.

Mezatron (mezotrion 480 g/l) je selektivni zemljišni i folijarni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih travnih korova u kukuruzu. Preporučena količina primene je 0,15-0,25 l/ha preparata Mezatron, posle setve a pre nicanja kukuruza do faze razvoja 8 listova kukuruza. Kod primene u postu, preporuka je da se doda okvašivač (Imox ili Trend).  Mezatron, pored folijarnog delovanja na iznikle korove, ima i zemljišno delovanje zahvaljujući kojem se sprečava ponovno nicanje korova i nakon primene preparata, što osigura da njiva ostane čista duži vremenski period. Preparat Mezatron se usvaja i folijarno i korenom, a u biljci se kreće bazipetalno i akropetalno. Simptomi se ispoljavaju nakon 3-5 dana u vidu beljenja listova, što kasnijehttps://youtu.be/uhT9jArzONM prelazi u nekrozu meristemskog tkiva i sušenje korovske vrste.

Kada je u pitanju suzbijanje uskolisnih korova u kukuruzu, kompanija Agromarket u svojoj paleti ima dva dobro poznata i proverena preparata- Siran 40 SC i Motivell Extra 6 OD, koji se odlikuju odličnim delovanjem na divlji sirak iz rizoma.

Siran 40 SC je selektivni sistemični translokacioni herbicid koji se postojanjem na tržištu godinama unazad dokazao kao pouzdan preparat za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova u kukuruzu (muhari (Setaria spp.), veliki muhar (Echinochloa crus-galli), divlja zob-ovas (Avena spp.), svračica (Digitaria sanguinalis)) i višegodišnjih uskolisnih korova, kao što je divlji sirak (Sorghum halepense). Osim uskolisnih korova, ovaj preparat ima zadovoljavajuće delovanje i na neke jednogodišnje širokolisne korove, kao što su štir (Amaranthus retroflexus), pepeljuga (Chenopodium album), kereće grožđe (Solanum nigrum), tatula (Datura stramonium) i dr. U cilju proširenja spektra delovanja na ove i na druge širokolisne korove, preporuka je kombinovanje Siran 40 SC sa preparatima Agrodimark ili Mezatron. Preparat Siran 40 SC je na bazi aktivne materije nikosulfuron (40 g/l). Primena ovog preparata može biti jednokratna ili dvokratna (tzv. split-aplikacija). Ukoliko je u pitanju jednokratna primena, količina primene koja je preporuka stručne službe kompanije Agromarket jeste 1,25 l/ha ovog preparata. U split aplikaciji, u prvom tretmanu količina primene je 0,7 l/ha, a u drugom tretmanu 0,5 l/ha.

Motivell Extra 6 OD je selektivni sistemični translokacioni herbicid na bazi aktivne materije nikosulfuron (60 g/l). Preparat Motivell Extra 6 OD je registrovan za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova (proso korovsko (Echinochloa crus-galli), sivi muhar (Setaria glauca), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense)), višegodišnjih uskolisnih korova kao što je divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense) i nekih jednogodišnjih širokolisnih korovskih vrsta. Svakako da je ono što ga izdvaja visoka efikasnost na divlji sirak. Ovaj preparat odlikuje OD formulacija (uljna suspenzija) koja omogućuje visoku selektivnost prema kukuruzu, bolju pokrovnost i brže usvajanje. Novom tehnologijom formulisanja preparata je dobijena stabilnost u svim vremenskim uslovima i velika otpornost na spiranje kišom- već 2 sata nakon tretmana ne može doći do spiranja preparata. Preporučena količina primene zavisi od spektra korovskih biljaka, pa tako za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova iznosi 0,5 l/ha, dok je za višegodišnje uskolisne korove preporuka 0,75 l/ha.

Siran 40 SC i Motivell Extra 6 OD se usvajaju lišćem i korenom. U biljci se kreću naviše i naniže brzim transportom kroz meristemska tkiva. Ovo ima za posledicu prestanak rasta korova već u roku od nekoliko časova nakon tretiranja. Kod uskolisnih korova prvi simptomi se ispoljavaju u vidu hloroze nakon 7 dana, koja potom prelazi u crvenkastu boju nakon čega dolazi do potpune nekroze i sušenja biljaka. Kod širokolisnih korova, vršni deo korova prvo zadebljava, a potom žuti i suši se.

Agrodimark, Siran 40 SC, Mezatron i Motivell Extra 6 OD su pouzdani i dokazani preparati u suzbijanju svih ekonomski značajnih korova u kukuruzu. Imaju odličan odnos cene i kvaliteta i kao takvi uspešno obavljaju ono što je svima nama najvažniji zadatak kada je zaštita kukuruza u pitanju- čista njiva bez korova.

Uz preparate za suzbijanje korova, preporuka stručne službe kompanije Agromarket je upotreba folijarnog đubriva FitoFert Speed-C. Pored osnovnog zemljišnog đubrenja, kukuruz je potrebno prihraniti i preko lista, jer se samo tako usevu može obezbediti potrebna količina cinka i drugih mikroelemenata, kao i aminokiselina i drugih biostimulatora. Više o folijarnoj prihrani kukuruza možete pročitati OVDE.

Za više informacija kontaktirajte predstavnika stručne službe Agromarket za vaš teren.

Pravovremena primena sredstava za zaštitu i ishranu bilja omogućiće zdrav i bogat rod, a time i šansu za bolje pozicioniranje na svetskom tržištu – jer svako zrno vredi!