Profesionalno suzbijanje korova u kukuruzu - Motivell Extra 6 OD + Calaris Pro

Kukuruz je izuzetno osetljiv na prisustvo korova koji direktno mogu ugroziti prinos i povećati troškove proizvodnje. Odabirom najboljeg rešenja za suzbijanje korova u kukuruzu, možemo povećati prinos, kvalitet i profitabilnost.

Faza razvoja generativnih organa kukuruza, tj formiranje klipa se dešava kada je  kukuruz u 5-6. listu pa svaka kasnija primena herbicida utiče na prinos kukuruza.

Kombinacija herbicida, koja je od strane proizvođača, ocenjena kao najbolje i najsigurnije rešenje za primenu do 8. lista kukuruza je Motivell Extra 6 OD + Calaris Pro.

Ovo dva preparata su, zbog svoje savremene formulacije, najbezbedniji za kukuruz, a najefikasniji za suzbijanje čak i korova koji su poodmakli u porastu. Ovim tretmanom pouzdano suzbijamo najtvrdokornije i uskolisne i širokolisne korove.

Motivell Extra 6 OD je selektivni sistemični translokacioni herbicid na bazi aktivne materije nikosulfuron (60 g/l). Registrovan za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova. Svakako da je ono što ga izdvaja visoka efikasnost na divlji sirak.

Motivell Extra 6 OD je najkoncentrovaniji nikosulfuron sa jedinstvenom tehnologijom formulacije. Formulacija koja se temelji na sasvim novom patentiranom sistemu specifičnih ađuvanata, što je osnova za bitno poboljšana svojstva kao što su povećana efikasnost, homogenost i stabilnost proizvoda za vreme skladištenja, zbog čega je:

  • Manje ispirljiv kišom. U najviše 2 do 3 sata, Motivell Extra 6 OD se u celosti absorbuje u biljku, tako da može ispoljiti svoju punu efikasnost. Ova velika prednost je naročito značajna u kišnim uslovima.
  • Delotvoran pri svim vremenskim uslovima. Pri različitim vremenskim uslovima odlikuje se pouzdanošću i izraženom efikasnošću
  • Povećane efikasnosti. Zbog brzine usvajanja deluje brže na korove

Preporučena količina primene je 0,75 l/ha. Ostalim nikosulfuronima moraju se dodavati okvašivači dok Motivell Extra 6 OD već u formulaciji sadrži kvalitetan sistem okvašivača.

Zbog svoje selektivnosti registrovan je i u proizvodnji semenskog kukuruza.


Calaris Pro je selektivni translokacioni i folijarni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i travnih korova u usevu kukuruza. Calaris Pro je herbicid na bazi dve aktivne materije, terbutilazina 50g/l i mezotriona 350 g/l. Međusobno dopunjavanje i sinergija terbutilazina i mezotriona dodatno pojačava spektar, jačinu, brzinu i dužinu delovanja na korove. Mezotrion je aktivna materija iz hemijske grupe triketona, koju korovske biljke usvajaju pre svega preko lista, ali može biti usvojen i preko korena. Calaris Pro svojim delovanjem indirektno izaziva razgradnju hlorofila i neposredno izbeljivanje i nekrozu tretiranih korova. Terbutilazin je selektivni translokacioni herbicid iz grupe triazina. Biljke ga usvajaju korenom i translociraju u stablo i listove. U korovskim biljkama dovodi do inhibicije fotosinteze, što za posledicu ima hlorozu i nekrozu listova.

Calaris Pro štiti usev kukuruza u dužem periodu jer pored folijarnog delovanja dovoljno je perzistentan u zemljištu i duže vreme sprečava nicanje semenskih korova. Visoko je selektivan za sve hibride kukuruza.

Preporučena količina primene je 2,3 l/ha. U ovoj dozi veoma uspešno suzbija sve najznačajnije širokolisne korove kao što su:

Teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), palamida (Cirsium arvense), štir običan (Amaranthus retroflexus), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), zečiji gorocvet (Adonis aestivalis), repica crna (Brassica nigra), tarčužak (Capsella bursa-pastoris), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Ch. hybridum), tatula (Datura stramonium), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), dvornik ptičji (Polygonum aviculare), dvornik veliki (P. lapathifolium), gorušica (Sinapis arvensis), pomoćnica (Solanum nigrum), gorčica rapava (Sonchus asper), čistac (Stachys annua), boca obična (Xanthium strumarium). Ima izuzetno dobro delovanje na višegodišnji korov - poponac obični (Convolvulus arvensis)

Motivell Extra 6 OD + Calaris Pro rešavaju i starije korove kada su već nerešivi za druge herbicide.

Kompletan program zaštite kukuruza možete pogledati OVDE.

Uz preparate za suzbijanje korova, preporuka stručne službe kompanije Agromarket je upotreba folijarnog đubriva FitoFert Speed-C. Pored osnovnog zemljišnog đubrenja, kukuruz je potrebno prihraniti i preko lista, jer se samo tako usevu može obezbediti potrebna količina cinka i drugih mikroelemenata, kao i aminokiselina i drugih biostimulatora. Više o folijarnoj prihrani kukuruza možete pročitati OVDE.

Za više informacija kontaktirajte predstavnika stručne službe Agromarket za vaš teren.

Pravovremena primena sredstava za zaštitu i ishranu bilja omogućiće zdrav i bogat rod, a time i šansu za bolje pozicioniranje na svetskom tržištu – jer svako zrno vredi!