Ljudski resursi

Ljudski resursi

Briga o usavršavanju zaposlenih i ljudskim resursima je jedan od osnovnih prioriteta Agromarketa. Ostvarenje ciljeva, kako kratkoročnih tako i dugoročnih, je moguće samo uz stručne, osposobljene i u potpunosti posvećene ljude.

Razvoj kompanije se podudara sa brigom o ljudskim resursima i stvaranjem pozitivne klime na svim nivoima. Posebna pažnja se posvećuje poboljšanju protoka informacija koji je osnovni preduslov za uspešno poslovanje kompanije.

Kompanija Agromarket trenutno zapošljava 400 saradnika, od toga preko 100 visokoškolaca i to 60 inženjera poljoprivrede raznih specijalnosti, 2 doktora poljoprivrednih nauka, više od 80 saradnika sa srednjom stručnom spremom i preko 60 kvalifikovanih radnika u delu transporta, servisa i održavanja.

Koncept “na samo jedan poziv od vas” koji kompanija neguje gotovo dve decenije zasniva se na spoju tzv. rada za deskom i terenskog rada. Ovaj kocept obuhvata  preko 30 saradnika u distributivnim centrima i više od 50 članova Stručne službe i Službe prodaje na terenu koji su u direktnom svakodnevnom kontaktu sa krajnjim klijentima čija trebovanja preuzima ali istovremeno usmerava i edukuje. Ovakav ljudski potencijal je i osnovni garant budućeg razvoja kompanije koji može odgovoriti svakodnevnim problemima, potrebama ali i budućim izazovima.

Budući pravac razvijanja ovog izuzetno važnog segmena je u iznalaženju kvalitetnog kadra još tokom školovanja na visokoškolskim institucijama te uključivanje u sve segmente (proizvodnja, prerada, dorada, prodaja...) u okviru kompanije kako bi ovladali potrebnim znanjima i veštinama.