Fabrika pesticida Bački Petrovac

Fabrika pesticida Bački Petrovac

U okviru kompanije Agromarket, od 2015. godine, radi i Fabrika za proizvodnju i formulisanje sredstava za zaštitu bilja u Bačkom Petrovcu. Ova fabrika ispunjava sve preduslove da uz snažnu pomoć i podršku matične kompanije izbije u sam vrh domaćih proizvođača pesticida. Istovremeno, zahvaljujući fabrici, povećava se ponuda pesticida čime se kompletira portfolio sredstava za zaštitu bilja matične kompanije. U pogonima se proizvode i formulišu preparati tečnih, praškastih i granulisanih formulacija. Prilagođavanje potrebama krajnjih korisnika ogleda se i kroz uvođenje novih linija za pakovanje praškastih pesticida, kao i mogućnosti pakovanja tečnih preparata manjih zapremina. Proizvodnja je koncipirana prema najnovijim standardima Evropske Unije na najsavremenijoj opremi, čime se obezbeđuje maksimalna zaštita čoveka i njegove okoline.Trenutno se formuliše 13 herbicidnih (Glifohem, Mont 960, Terbis 500, Glifohem Duo...) 6 fungicidnih (Capi, Hemokonazol 250 EC, Fungohem, Defender...) i 6 insekticidnih preparata (Grom, Kozma, Despot...).

Ono na čemu se nakon 4 godine uspešnog rada i razvoja temelji budućnost ove fabrike je i završetak procesa akreditacije laboratorije.

Proces akreditacije je započet početkom 2017. godine, pripremom obimne dokumentacije i prilagođavanja procesa ispitivanja formulacija pesticida prema strogim standardima SRPS ISO/IEC 17025 koji podrazumeva i učestvovanje u međunarodnim šemama ispitivanja tzv. Proficiency Testing koju organizuje akreditovani međunarodni provajder, prema sistemu kvaliteta ISO 17043. Naravno, do završetka procesa akreditacije potrebno je bilo mnogo sati obuke za kompetentne saradnike laboratorije, redovne verifikacije sofisticirane opreme, višestruke kontrole tokom ispitivanja, korišćenje serifikovanih referentnih materijala za kalibraciju opreme, validaciju metoda ispitivanja, stalna poboljšanja procesa i dr.

Dobijanjem serifikata, Laboratorija  Agromarket stekla je pravo na korišćenje logotipa ATS (Akreditaciono telo Srbije) u izveštajima o ispitivanju. A pravila o korišćenju ovog logotipa su izuzetno stroga. Jer, izveštaj sa logotipom ATS i kodnim brojem Laboratorije Agromarket važi i na međunarodnom nivou s obzirom da je Akreditaciono telo Srbije potpisnim multilateralnih sporazuma o međusobnom priznavanju ekvivalentnosti sistema akreditacije u okviru ILAC (Međunarodna organizacija za akreditaciju). Samim tim, i kompanija Agromarket će na ovaj načim biti u mogućnosti da i inostranim tržištima ponudi sredstva za zaštitu bilja iz svog porfolia.

No, da bi Laboratorija Agromarket dobila ovo laskavo priznanje, pored sve opreme ipak najveća zasluga pripada ljudima. A tim koji je izvojevao ovu akreditaciju, i kome tek predstoji stalno potvrđivanje dosegnutog, čine: Goran Bogojević, dipl. inž. tehnologije, Danijela Cinkocki, dipl. hemičar, Jasna Tošić, farm. tehničar i Zuzana Petkovska, hem. tehničar.

Ovo je još jedan dokaz da svi zaposleni u Fabrici za proizvodnju i formulisanje sredstava za zaštitu bilja u Bačkom Petrovcu shvataju da je budućnost obezbeđena samo u stalnom usavršavanju ljudi i opreme, razvoju novih ideja i rešenja, vrhunskim proizvodima i kvalitetnoj logistici koju pruža kompanija Agromarket. 

 

SLUŽBA KONTROLE KVALITETA

Službu kontrole kvaliteta u okviru proizvodnog pogona Fabrike za proizvodnju i formulisanje sredstava za zaštitu bilja u Bačkom Petrovcu čini Odeljenje kontrole kvaliteta i Agromarket laboratorija..

 

ODELJENJE KONTROLE KVALITETA

Odeljenje kontrole kvaliteta bavi se izradom protokola kontrole kvaliteta sirovina i gotovih proizvoda, dodelom statusa kvaliteta sirovina, međuproizvoda, gotovih proizvoda i trgovačke robe, odobravanjem proizvodnih šarži, kontrolom pakovanja, volumena punjenja, etiketiranja i signiranja.

 

AGROMARKET LABORATORIJA

Agromarket laboratorija vrši fizičko-hemijska ispitivanja formulacija pesticida, tehničkih aktivnih materija i uzorkovanjem u skladu sa pravilnikom o metodama za ispitivanje sredstava za zaštitu bilja. Pored ispitivanja formulacija vrši i ispitivanje ostataka pesticida u ispircima nakon pranja proizvodnog pogona u cilju sprečavanja kros kontaminacije proizvoda.

Agromarket laboratorija je 2018. godine, uvela sistem kvaliteta ispitivanja i uzorkovanja sredstava za zaštitu bilja u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025.  Dobijanjem sertifikata laboratorija je stekla pravo na korišćenje logotipa ATS-a u izveštajima o ispitivanju. Pravila korišćenja ovog logotipa su strogo definisana. Ono što je važno je da izveštaj o ispitivanju sa logotipom ATS i kodnim brojem laboratorije, koji Agromarket laboratorija izdaje važe na međunarodnom nivou jer je Akreditaciono telo Srbije potpisnik EA MLA, ILAC MRA, IAF MLA (multilateralni sporazumi o međusobnom priznavanju ekvivalentnosti sistema akreditacije u okviru ILAC-a – međunarodne organizacije za akreditaciju).

Akreditacija podrazumeva:

 • rad kompetentnog osoblja čija se kompetentnost permanentno potvrđuje kroz nadzor;
 • validaciju svih metoda koja se koriste u procesima ispitivanja;
 • procenu mernih nesigurnosti svih metoda tj. određivanje intervala pouzdanosti ispitivanja;
 • verifikaciju i etaloniranje merne opreme koja se koristi prilikom ispitivanja;
 • definisanje kriterijuma prihvatljivosti kontrole kvaliteta metoda ispitivanja;
 • učestvovanjem u međunarodnim PT (Proficiency testing) šemama;
 • definisanje politike nepristrasnosti i poverljivosti (link);
 • definisanje pravila odlučivanja (link) itd.

Obim akreditacije Agromarket laboratorije može da se pogleda na sajtu ATS-a http://www.registar.ats.rs/ broj 01-476.

Agromarket laboratorija raspolaže sledećom opremom:

 • Gasni hromatograf sa FID detektorom Agilent
 • Tečni hromatorgraf sa DAD detektorom Agilent
 • Denzitometar Mettler Toledo
 • Granulometar CILAS (opseg merenja veličina čestica 0,3 μm - 400 μm)
 • pH metar WTW itd.

Pravilnik odlučivanja

Pravilnik odlučivanja pogledajte OVDE

Politika o nepristrasnosti i poverljivosti

Politika o nepristrasnosti i poverljivosti dostupna je na linku OVDE

Izjava o politici kvaliteta Agromarket laboratorije

Izjavu o politici kvaliteta Agromarket laboratorije pročitajte OVDE

Sertifikat o akreditaciji

Sertifikat o akreditaciji

Pogledajte Sertifikat o akreditaciji

Politika kvaliteta

Politiku kvaliteta pogledajte OVDE

Deklaracija o kvalitetu

Deklaraciju o kvalitetu pogledajte OVDE.

 

Kontakt

Goran Bogojević, dipl. inž. tehnologije, Tehnički rukovodilac laboratorije

063/626-428

goran.bogojevic@agromarket.rs

 

Daniela Cinkocki, dipl. hemičar, Rukovodilac za kvalitet

069/507-54-36

daniela.cinkocki@agromarket.rs