Herbicidi

Od sve tri osnovne grupe pesticida, herbicidi su najmlađi, jer se prve informacije o delovanju nekih pre svega neorganskih jedinjenja (ferosulfat, sulfat bakra, natrijumnitrat...) koji uništavaju biljke javljaju krajem XIX veka. Tek četrdesetih godina XX veka dolazi do sinteza prvih herbicida, pa 1942. godine, sintetiše se 2,4 – dihlorfenoksisirćetna kiselina, poznatija kao 2,4D. Od tada do danas je razvijeno više stotina aktivnih materija koje deluju kao herbicidi koji su postali najprimenjivanija grupa pesticida u poljoprivrednoj proizvodnji.

Herbicidi mogu biti sistemični, lokalsistemični i nesistemični, odnosno kontaktni u zavisnosti od sposobnosti preparata da se kreće (translocira) u biljci. Podela može biti i prema delovanju na gajenu biljku, te su grupisani u selektivne i neselektivne pesticide. Herbicidi se dele i po nameni te su podrupe “graminicidi”, “desikanti”, “defolijanti”, “avenicidi”, “arboricidi” itd.

Osnovni princip za pravilan izbor herbicida je fenofaza razvoja gajene biljke, stepen stalnosti, brojnosti i pokrovnosti korovskih biljaka koje ugrožavaju usev ili zasad, spektar delovanja herbicida, a uz konsultaciju sa stručnim licem koje kontroliše proizvodnju.

detaljnije »

Klasa: Neselektivni kontaktni herbicid

Aktivna materija: Karfentrazon-etil 60 g/l

Formulacija: ME – mikroemulzija

Pakovanje: 1l

Proizvođač: FMC

detaljnije »

Klasa: Selektivni translokacioni herbicid

Aktivna materija: Dikamba 480 g/l (578 g/l Dikamba DMA so)

Formulacija: SL - koncentrovani rastvor

Pakovanje: 300 ml, 1 l, 5 l

detaljnije »

Klasa: Selektivni translokacioni herbicid

Aktivna materija: Quizalofop P etil 85 g/l + Rimsulfuron 25 g/l

Formulacija: OD – uljna disperzija

Pakovanje: 100 ml, 1 l

detaljnije »

Klasa: Selektivni translokacioni herbicid

Aktivna materija: Pinoksaden 50 g/l

Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

Pakovanje: 50 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 l i 5 l

detaljnije »

Klasa: Selektivni, kontaktni herbicid

Aktivna materija: Bentazon 480 g/l (Bentazon Na-so 524 g/l)

Formulacija: SL - koncentrovani rastvor

Pakovanje: 1 l, 5 l, 10 l

detaljnije »

Klasa: Selektivni, translokacioni herbicid

Aktivna materija: Fenmedifam 200 g/l + Etofumesat 190 g/ll

Formulacija: SC - Koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 5 l, 4 x 5 l

detaljnije »

Klasa: Selektivni translokacioni herbicid

Aktivna materija: Mezotrion 50 g/l + Terbutilazin 326 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: Syngenta

detaljnije »

Klasa: Selektivni sistemični herbicid

Aktivna materija: Tribenuron-metil 500 g/kg

Formulacija: WG – vododisperzibilne granule

Pakovanje: 90 g + 500 ml

detaljnije »

Klasa: Selektivni, sistemični herbicid

Aktivna materija: Tribenuron-metil 750 g/kg

Formulacija: WG – vododisperzibilne granule u obliku estrudirane paste

Pakovanje: 60 g

Proizvođač: FMC

detaljnije »

Klasa: Neselektivni sistemični herbicid

Aktivna materija: Flazasulfuron 250 g/kg

Formulacija: WG – vododisperzibilne granule

Pakovanje: 20g, 200g

detaljnije »

Klasa: Selektivni translokacioni herbicid

Aktivna materija: Fluazifop-P-butil 150 g/l

Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

Pakovanje: 250 ml, 1 l, 5 l, 10 l

⏵ Video
detaljnije »

Klasa: Selektivni, translokacioni herbicid

Aktivna materija: Klomazon 480 g/l

Formulacija: EC - koncentrovana emulzija

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: FMC

detaljnije »

Klasa: Selektivni herbicid

Aktivna materija: S-Metolahlor 500 g/l + Flumioksazin 20 g/kg

Formulacija: SE – suspoemulzija

Pakovanje: 1 l, 5 l

detaljnije »

Klasa: Sistemični neselektivni herbicid

Aktivna materija: Glifosat IPA 480 g/l

Formulacija: SL – koncentrovani rastvor

Pakovanje: 1 l, 10 l, 200 l, 640 l

detaljnije »

Klasa: Sistemični, neselektivni herbicid

Aktivna materija: Glifosat 360 g/l + Dikamba 80 g/l

Formulacija: SL – koncentrovani rastvor

Pakovanje: 1l

detaljnije »

Klasa: Sistemični neselektivni herbicid

Aktivna materija: Glifosat IPA 480 g/l

Formulacija: SL - koncentrovani rastvor

Pakovanje: 200 ml, 1 l, 5 l, 20 l

detaljnije »

Klasa: Sistemični neselektivni herbicid

Aktivna materija: Glifosat 757 g/kg (glifosat-monoamonijum so 688 g/kg)

Formulacija: SG – vodorastvorljive granule

Pakovanje: 1 kg

detaljnije »

Klasa: Selektivni translokacioni herbicid

Aktivna materija: Tifensulfuron-metil 750 g/kg

Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

Pakovanje: 20g

Proizvođač: FMC

detaljnije »

Klasa: Selektivni, translokacioni herbicid

Aktivna materija: Metamitron 700 g/l

Formulacija: SC - Koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 1l, 5l

detaljnije »

Klasa: Selektivni translokacioni herbicid

Aktivna materija: Nikosulfuron 40 g/l

Formulacija: OD- uljana suspenzija

Pakovanje: 1l

detaljnije »

Klasa: Selektivni translokacioni herbicid

Aktivna materija: Imazamoks 40 g/l

Formulacija: SL – koncentrat za rastvor

Pakovanje: 1 l, 5 l

detaljnije »

Klasa: Selektivni translokacioni herbicid

Aktivna materija: Bentazon 429 g/l + Imazamoks 20 g/l

Formulacija: SL – koncentrovani rastvor

Pakovanje: 1 l, 5 l

detaljnije »

Klasa: Selektivni translokacioni herbicid

Aktivna materija: Kletodim 120 g/l

Formulacija: EC -koncentrat za emulziju

Pakovanje: 250 ml, 1 l, 5 l

detaljnije »

Klasa: Selektivni, translokacioni herbicid

Aktivna materija: Kletodim 240 g/l

Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

Pakovanje: 200 ml, 1 l, 5 l

⏵ Video
detaljnije »

Klasa: Selektivni, translokacioni herbicid

Aktivna materija: Klomazon 480 g/l

Formulacija: EC - koncentrovana emulzija

Pakovanje: 1 l

detaljnije »

Klasa: Selektivni translokacioni herbicid

Aktivna materija: Aminopiralid-kalijum 300 g/kg + Florasulam 150 g/kg

Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

Pakovanje: 33 g, 500 g

detaljnije »

Klasa: Selektivni translokacioni herbicid

Aktivna materija: Fluroksipir 200 g/l (Fluroksipir-metil 295,5 g/l)

Formulacija: EC - koncentrat za emulziju

Pakovanje: 200 ml, 1 l

detaljnije »

Klasa: Selektivni translokacioni herbicid

Aktivna materija: Flumioksazin 510 g/kg

Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

Pakovanje: 80 g, 500 g

⏵ Video
detaljnije »

Klasa: Selektivni, translokacioni herbicid

Aktivna materija: Izoksaflutol 750 g/l

Formulacija: WG – vododisperzibilne granule

Pakovanje: 80 g, 500 g

detaljnije »

Klasa: Selektivni translokacioni herbicid

Aktivna materija: Metsulfuron-metil 600 g/kg

Formulacija: WG - vododisperzibilne granule

Pakovanje: 10 g, 50 g

detaljnije »

Klasa: Selektivni translokacioni herbicid

Aktivna materija: Mezotrion 480 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 250 ml, 1 l

detaljnije »

Klasa: Selektivni translokacioni herbicid

Aktivna materija: Mezotrion 100 g/l

Formulacija: OD- uljna disperzija

Pakovanje: 500 ml, 1 l

detaljnije »

Klasa: Selektivni herbicid

Aktivna materija: S-metolahlor 960 g/l

Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

Pakovanje: 0,5 l, 1 l

⏵ Video
detaljnije »

Klasa: Selektivni herbicid

Aktivna materija: S-metolahlor 312,5 g/l + Terbutilazin 187,5 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 1 l, 5 l

detaljnije »

Klasa: Selektivni herbicid

Aktivna materija: S-Metolahlor 375 g/l + Terbutilazin 125 g/l + Mezotrion 37,5 g/l

Formulacija: SE - suspoemulzija

Pakovanje: 1 l, 5 l

detaljnije »

Klasa: Selektivni translokacioni herbicid

Aktivna materija: Nikosulfuron 60 g/l

Formulacija: OD - uljna suspenzija

Pakovanje: 1 l, 5 l

Proizvođač: ISK, Belchim

detaljnije »

Klasa: Selektivni translokacioni herbicid

Aktivna materija: Florasulam 6,25 g/l + 2,4-D-2-etilheksilestar 300 g/l

Formulacija: SE - suspoemulzija

Pakovanje: 500 ml, 1 l

Proizvođač: Corteva Agriscience

detaljnije »

Klasa: Selektivni translokacioni herbicid

Aktivna materija: Piroksulam 75 g/kg + Florasulam 14,2 kg/ha + Klokvintocet - meksil 70,8 mg/kg

Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

Pakovanje: 250 g

detaljnije »

Klasa: Selektivni translokacioni herbicid

Aktivna materija: Prosulfuron 750 g/kg

Formulacija: WG - vodorastvorljive granule

Pakovanje: 10 g, 20 g

Proizvođač: Syngenta

detaljnije »

Klasa: Selektivni herbicid

Aktivna materija: Pendimetalin 330 g/l

Formulacija: EC - koncentrat za emulziju

Pakovanje: 250 ml, 1 l, 5 l

detaljnije »

Klasa: Selektivni translokacioni herbicid

Aktivna materija: Klopiralid 100 g/l

Formulacija: SL - koncentrovani rastvor

Pakovanje: 1 l, 5 l

detaljnije »

Klasa: Selektivni translokacioni herbicid

Aktivna materija: Rimsulfuron 250 g/kg

Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

Pakovanje: 30 g, 100g

detaljnije »

Klasa: Selektivni translokacioni herbicid

Aktivna materija: Rimsulfuron 32,6 g/kg + Dikamba 608 g/kg

Formulacija: WG - vododisperzibilne granule

Pakovanje: 150 g, 300 g

detaljnije »

Klasa: Selektivni translokacioni herbicid

Aktivna materija: Nikosulfuron 500 g/kg + Rimsulfuron 250 g/kg

Formulacija: WG - vododisperzibilne granule

Pakovanje: 20 g, 40g, 200g

detaljnije »

Klasa: Selektivni translokacioni herbicid

Aktivna materija: Triflusulfuron-metil 500 g/kg

Formulacija: WG - vodorastvorljive granule

Pakovanje: 60 g

Proizvođač: FMC

detaljnije »

Klasa: Selektivni translokacioni herbicid

Aktivna materija: Lenacil 714 g/kg + Triflusulfuron metil 71 g/kg

Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

Pakovanje: 1 kg

Proizvođač: FMC

detaljnije »

Klasa: Selektivni, translokacioni herbicid

Aktivna materija: Metribuzin 600 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: Bayer CropScience

detaljnije »

Klasa: Selektivni translokacioni herbicid

Aktivna materija: Nikosulfuron 40 g/l

Formulacija: SC - koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 500 ml, 1 l, 10 l

⏵ Video
detaljnije »

Klasa: Selektivni translokacioni herbicid

Aktivna materija: Nikosulfuron 750 g/kg

Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

Pakovanje: 30 g, 60 g, 300 g

detaljnije »

Klasa: Selektivni translokacioni herbicid

Aktivna materija: Imazamoks 40 g/l

Formulacija: SL – koncentrovani rastvor

Pakovanje: 1 l, 5 l

detaljnije »

Klasa: Selektivni translokacioni herbicid

Aktivna materija: Kvizalofop-P-etil 50g/l

Formulacija: EC-koncentrat za emulziju

Pakovanje: 1 l

detaljnije »

Klasa: Selektivni, translokacioni herbicid

Aktivna materija: Metamitron 700 g/l

Formulacija: SC- konzentrovana suzpenzija

Pakovanje: 5 l

Proizvođač: United Phosphorus Ltd

detaljnije »

Klasa: Selektivni, translokacioni herbicid

Aktivna materija: Terbutilazin 500 g/l

Formulacija: SC - koncentrat za suspenziju

Pakovanje: 1 l, 5 l

⏵ Video
detaljnije »

Klasa: Selektivni, translokacioni herbicid

Aktivna materija: 2,4-D etilheksilestar 850 g/l

Formulacija: EC-koncentrat za emulziju

Pakovanje: 1 l