Herbicidi

Od sve tri osnovne grupe pesticida, herbicidi su najmlađi, jer se prve informacije o delovanju nekih pre svega neorganskih jedinjenja (ferosulfat, sulfat bakra, natrijumnitrat...) koji uništavaju biljke javljaju krajem XIX veka. Tek četrdesetih godina XX veka dolazi do sinteza prvih herbicida, pa 1942. godine, sintetiše se 2,4 – dihlorfenoksisirćetna kiselina, poznatija kao 2,4D. Od tada do danas je razvijeno više stotina aktivnih materija koje deluju kao herbicidi koji su postali najprimenjivanija grupa pesticida u poljoprivrednoj proizvodnji.

Herbicidi mogu biti sistemični, lokalsistemični i nesistemični, odnosno kontaktni u zavisnosti od sposobnosti preparata da se kreće (translocira) u biljci. Podela može biti i prema delovanju na gajenu biljku, te su grupisani u selektivne i neselektivne pesticide. Herbicidi se dele i po nameni te su podrupe “graminicidi”, “desikanti”, “defolijanti”, “avenicidi”, “arboricidi” itd.

Osnovni princip za pravilan izbor herbicida je fenofaza razvoja gajene biljke, stepen stalnosti, brojnosti i pokrovnosti korovskih biljaka koje ugrožavaju usev ili zasad, spektar delovanja herbicida, a uz konsultaciju sa stručnim licem koje kontroliše proizvodnju.

detaljnije »

Klasa: Selektivni, kontaktni herbicid

Aktivna materija: Karfentrazon-etil 60 g/l

Formulacija: ME – mikroemulzija

Pakovanje: 1l

Proizvođač: FMC

detaljnije »

Klasa: Selektivni, translokacioni herbicid sa hormonskim delovanjem

Aktivna materija: Dikamba 480 g/l (578 g/l Dikamba DMA so)

Formulacija: SL - koncentrovani rastvor

Pakovanje: 300 ml, 1 l, 5 l

detaljnije »

Klasa: Selektivni sistemični hormonalni herbicid

Aktivna materija: Dikamba 480 g/l

Formulacija: SL – koncentrovani rastvor

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: Syngenta

detaljnije »

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: Bentazon 480 g/l (Bentazon Na-so 524 g/l)

Formulacija: SL - koncentrovani rastvor

Pakovanje: 1 l, 5 l, 10 l

detaljnije »

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: Mezotrion 50 g/l + Terbutilazin 326 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: Syngenta

detaljnije »

Klasa: Selektivni, sistemični post-em herbicid

Aktivna materija: Tribenuron-metil 750 g/kg

Formulacija: WG – vododisperzibilne granule u obliku estrudirane paste

Pakovanje: 60 g

Proizvođač: FMC

detaljnije »

Klasa: Sistemični herbicid

Aktivna materija: Flazasulfuron 250 g/kg

Formulacija: WG – vododisperzibilne granule

Pakovanje: 20g, 200g

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Fluazifop-P-butil 150 g/l

Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

Pakovanje: 250 ml, 1 l, 5 l

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: S-Metolahlor 500 g/l + Flumioksazin 20 g/kg

Formulacija: SE – suspoemulzija

Pakovanje: 1 l, 5 l

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Glifosat IPA 480 g/l

Formulacija: SL – koncentrovani rastvor

Pakovanje: 1 l, 10 l, 200 l, 640 l

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Glifosat 360 g/l + Dikamba 80 g/l

Formulacija: SL – koncentrovani rastvor

Pakovanje: 1l

detaljnije »

Klasa: Translokacioni, neselektivni, post-em herbicid

Aktivna materija: Glifosat IPA 480 g/l

Formulacija: SL - koncentrovani rastvor

Pakovanje: 200 ml, 1 l, 5 l, 20 l

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Glifosat 757 g/kg (glifosat-monoamonijum so 688 g/kg)

Formulacija: SG – vodorastvorljive granule

Pakovanje: 1 kg

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Tifensulfuron-metil 750 g/kg

Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

Pakovanje: 2x8 g

Proizvođač: FMC

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Metamitron 700 g/l

Formulacija: SC - Koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 1l, 5l

detaljnije »

Klasa: Selektivni, sistemični, translokacioni herbicid

Aktivna materija: Nikosulfuron 40 g/l

Formulacija: OD- uljana suspenzija

Pakovanje: 1l

detaljnije »

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: Imazamoks 40 g/l

Formulacija: SL – koncentrat za rastvor

Pakovanje: 1 l, 5 l

detaljnije »

Klasa: Selektivni folijarni herbicid

Aktivna materija: Bentazon 429 g/l + Imazamoks 20 g/l

Formulacija: SL – koncentrovani rastvor

Pakovanje: 1 l, 5 l

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Kletodim 120 g/l

Formulacija: EC -koncentrat za emulziju

Pakovanje: 250 ml, 1 l, 5 l

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Kletodim 240 g/l

Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

Pakovanje: 1 l, 5 l

⏵ Video
detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Aminopiralid-kalijum 300 g/kg + Florasulam 150 g/kg

Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

Pakovanje: 33 g, 500 g

detaljnije »

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: Fluroksipir 200 g/l (Fluroksipir-metil 295,5 g/l)

Formulacija: EC - koncentrat za emulziju

Pakovanje: 200 ml, 1 l

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Flumioksazin 510 g/kg

Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

Pakovanje: 80 g, 500 g

⏵ Video
detaljnije »

Klasa: Selektivni, translokacioni herbicid

Aktivna materija: Izoksaflutol 750 g/l

Formulacija: WG – vododisperzibilne granule

Pakovanje: 80 g

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Metsulfuron-metil 600 g/kg

Formulacija: WG - vodorastvorljive granule

Pakovanje: 10 g, 50 g

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Mezotrion 480 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 250 ml, 1 l

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Mezotrion 100 g/l

Formulacija: OD- uljna disperzija

Pakovanje: 500 ml, 1 l

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: S-metolahlor 960 g/l

Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

Pakovanje: 0,5 l, 1 l

⏵ Video
detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: S-metolahlor 312,5 g/l + Terbutilazin 187,5 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 1 l, 5 l

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: S-Metolahlor 375 g/l + Terbutilazin 125 g/l + Mezotrion 37,5 g/l

Formulacija: SE - suspoemulzija

Pakovanje: 1 l, 5 l

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Nikosulfuron (60 g/l)

Formulacija: OD - uljna suspenzija

Pakovanje: 1 l, 5 l

Proizvođač: ISK, Belchim

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Florasulam 6,25 g/l + 2,4-D-2-etilheksilestar 300 g/l

Formulacija: SE - suspoemulzija

Pakovanje: 500 ml, 1 l

Proizvođač: Corteva Agriscience

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Piroksulam 75 g/kg

Formulacija: WG – vodorastvoprljive granule

Pakovanje: 250 g

Proizvođač: Corteva Agriscience

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Prosulfuron 750 g/kg

Formulacija: WG - vodorastvorljive granule

Pakovanje: 10 g, 20 g

Proizvođač: Syngenta

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Pendimetalin 330 g/l

Formulacija: EC - koncentrat za emulziju

Pakovanje: 250 ml, 1 l, 5 l

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Klopiralid 100 g/l

Formulacija: SL - koncentrovani rastvor

Pakovanje: 1 l, 5 l

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Rimsulfuron 250 g/kg

Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

Pakovanje: 30 g, 100g

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Rimsulfuron 32,6 g/kg + Dikamba 608 g/kg

Formulacija: WG - vododisperzibilne granule

Pakovanje: 150 g, 300 g

detaljnije »

Klasa: Selektivni sistemični post-em hormonalni translokacioni herbicid

Aktivna materija: Nikosulfuron 500 g/kg + Rimsulfuron 250 g/kg

Formulacija: WG - vododisperzibilne granule

Pakovanje: 40g, 200g

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Triflusulfuron-metil 500 g/kg

Formulacija: WG - vodorastvorljive granule

Pakovanje: 60 g

Proizvođač: FMC

detaljnije »

Klasa: Sistemični, selektivni herbicid

Aktivna materija: Lenacil 714 g/kg + Triflusulfuron metil 71 g/kg

Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

Pakovanje: 1 kg

Proizvođač: FMC

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Metribuzin 600 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: Bayer CropScience

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Nikosulfuron 40 g/l

Formulacija: SC - koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 500 ml, 1 l, 10 l

⏵ Video
detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Nikosulfuron 750 g/kg

Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

Pakovanje: 30 g, 60 g, 300 g

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Imazamoks 40 g/l

Formulacija: SL – koncentrovani rastvor

Pakovanje: 1 l, 5 l

detaljnije »

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: Kvizalofop-P-etil 50g/l

Formulacija: EC-koncentrat za emulziju

Pakovanje: 1 l

detaljnije »

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: Metamitron 700 g/l

Formulacija: SC- konzentrovana suzpenzija

Pakovanje: 5 l

Proizvođač: United Phosphorus Ltd

detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Terbutilazin 500 g/l

Formulacija: SC - koncentrat za suspenziju

Pakovanje: 1 l, 5 l

⏵ Video
detaljnije »

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: 2,4-D etilheksilestar 850 g/l

Formulacija: EC-koncentrat za emulziju

Pakovanje: 1 l