SIRAN 750 WG

Klasa: Selektivni translokacioni herbicid

Aktivna materija: Nikosulfuron 750 g/kg

Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

Pakovanje: 30 g, 60 g, 300 g

Karenca: OVP

Plodored: setva u plodoredu je uslovljena vrednošću pH zemljišta. Ako je pH > 6,5 ne sejati šećernu repu 18 meseci posle primene preparata. Ako je pH > 7,5 ne sejati pasulj 10 meseci, a lucerku 12 meseci posle primene.

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
KUKURUZ (merkantilni i silažni) 60 - 80 g/ha + 0,1% Imox Kukuruz u fazi razvoja 2-6 listova (faza 12 - 16 BBCH - skale), a divlji sirak visine 15 - 20 cm

DELOVANJE:

pripada grupi Sulfoniluree, apsorbuje se folijarno i brzo translocira do meristemskih tkiva inhibirajući aktivnost enzima acetolaktat-sintetaze (ALS).

SPEKTAR DELOVANJA:

JEDNOGODIŠNJE I VIŠEGODIŠNJE USKOLISNE KOROVSKE VRSTE:

divlji sirak (Sorghum halepense), muharike (Setaria spp.), divlji ovas (Avena spp.), muhar veliki (Echinochloa crus-galli), svračica (Digitaria sanguinalis).

JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:

štir obični (Amaranthus retroflexus), loboda obična (Atriplex patula),pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Datura stramonium), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum),mišjakinja obična (Stellaria media).

PREPORUKE I NAPOMENE

za potpunu efikasnost koristiti 80 g/ha uz primenu okvašivača. Fitotoksičan je za mnoge gajene biljke, tako da prilikom primene treba voditi računa da ne dođe do zanošenja preparata na susedne osetljive useve. Primena organofosfornih insekticida neposredno pre primene preparata može u nepovoljnim vremenskim uslovima da dovede do fitotoksičnih efekata (bledilo lista, usporeni porast i povijenost biljaka).