Semenarstvo - Šabac

Semenarstvo - Šabac

Firma Semenarstvo, Šabac je doradni centar namenjen skladištenju, doradi i prometu semena ratarskog bilja sa vrlo dugom tradicijom. Osnovana je kao ratarska zadruga 1948.godine. U 2008.godini je privatizovana i danas posluje u okviru Agromarket Grupe. Blizina Beograda (100 km), reka Sava kao plovni put, susedstvo Hrvatske, Madjarske i Bosne i Hercegovine komparativne su prednosti ovog doradnog centra.

U Šapcu se skladištenje rasute i dorađene robe vrši u podnom skladištu površine 5000 m2 i paletnog skladišta kapaciteta 1000 m2, kao i u zasebnim ćelijama kapaciteta 40, 100 i 200 tona. Posebna vrednost i prednost centra je i instalisanih 88 silo-ćelija tipa Konskilde kapaciteta preko 12000 tona čime je omogućeno potpuno razdvajanje zaprimljene robe kako po sortama, tako i po proizvođačima i kvalitetu. U modernizovanom skladištu na procesnoj opremi Gomper radi se prijem i dorada semena trava. Tokom 2012.godine, a pre početka kampanje dorade instalisan je i pokrenut i novi uređaj, Hide 150 TC.

U okviru doradnog centra instalirana je i sušara na tečno-naftni gas sa dnevnim prijemom od 80 do 120 tona kukuruza gde se u 10 komora kapaciteta po 50 tona suši i skladišti kukuruz.

Uz dodatne napore zaposlenih i dalja ulaganja u modernizaciju, uvodjenje standarda kvaliteta i organizaciju proizvodnje semenskih useva, doradni centar Semenarstvo, na tromedji država izgradjuje svoju bolju budućnost u sklopu Agromarket Grupe.