Agroseme ad - Kikinda

Agroseme ad - Kikinda

Između primarne proizvodnje i distribucije semenskog materijala nužno stoji uskladištenje i dorada semena. I sve to u okviru jednog sistema, Agromarket Grupa. Da bi se ova tri posla obavila nužna je vrhunska organizacija semenske proizvodnje, kvalitetno zapremanje, a zatim dorada i promet semena ratarskog bilja, pre svega ozimih i jarih strnina, kukuruza, industrijskog i krmnog bilja, povrća, kao i pružanjem eksterne usluge dorade semena. Navedene aktivnosti obavljaju se paralelno u Kikindi i u Šapcu, odnosno u centrima “Agroseme” i “Semenarstvo”.

„Agroseme“ Kikinda od 2005.godine radi u sastavu Agromarket grupe. Cilj preduzeća je svakodnevno usavršavanje proizvodnje i zadovoljenje sve zahtevnijeg tržišta semenske robe.

Najpre, osnov čini više od 60 stručnih i odgovornih zaposlenih saradnika uz vrhunsku opremu i skladišne kapacitete. Doradni centar “Agroseme” Kikinda raspolaže prijemnim platformama kapaciteta preko 60 tona na sat i podnim skladištima koje mogu da zaprime preko 5000 tona zrnaste robe. Istovremeno, centar raspolaže i sa 18 silo ćelija u koje se može uskladištiti i preko 10000 tona zrnaste robe. U okviru doradnog centra instalisana je i sušara za kukuruz sa mogućnošću sušenja 480 tona (12 komora po 40 tona) kukuruza u klipu u jednom turnusu, odnosno 50 tona suvog zrna kukuruza dnevno. Uskladišteno naturalno sortno seme se dorađuje i pakuje na linijama “Hide” sa kapacitetom od 12 i “Linde” sa 5 tona na sat.

Naravno, tu se ne staje. Paralelno se radi na stalnom unapređenju znanja i stručnosti saradnika, ulaganju u novu opremu, pripremi za uvođenje sistema standarda kvaliteta što će sve dati još bolji kvalitet kikindsko-šabačkom zlatnom semenu.