Dekalb

Dekalb

DEKALB® HIBRIDI 

Različiti hibridi različito reaguju na tipove zemljišta i gustinu setve, zbog čega gustina setve zavisi od karakteristika hibrida i uslova okruženja.

U DEKALB® tehnološkim centrima temeljno testiramo naše hibride u 6 različitih gustina setve, i u različitim prinosnim uslovima. Prikupljamo hiljade podataka kako bismo dobili grafikone gustine za svaki DEKALB® hibrid. Na ovaj način možemo proceniti kako naši hibridi reaguju na različitim zemljištima i vremenskim uslovima, i koja gustina setve je u tim različitim uslovima najbolja za njih.

Na osnovu naših preporuka možete odrediti najbolju gustinu setve za hibride prema očekivanom nivou prinosa i potencijalu vašeg zemljišta. Tako će vaš prihod od prinosa biti maksimalan.

Prinos kukuruza zavisi od: broja klipova kukuruza po hektaru, redova zrna po klipu, zrna po redu kao i od veličine zrna. Na njih utiče genetika, poljoprivredna praksa i okolina. Svaki hibrid različito reaguje na svoje okruženje. Njegova reakcija zavisi od mogućnosti povećavanja klipa i sposobnosti da ostvari rezultate na određenom tipu zemljišta i pri visokim gustinama setve.

FLEX hibridi kukuruza mogu povećati veličinu klipa kao odgovor na nižu gustinu setve (plava linija).

FIX hibridi kukuruza obično imaju veći prinos pri visokoj gustini setve (žuta linija).

 

KLJUČNE PREDNOSTI DEKALB® HIBRIDA:

PRINOS

Dostignite maksimalan potencijal prinosa pomoću naše inovativne tehnologije. Nove generacije DEKALB® hibrida kukuruza imaju veću prilagodljivost i otpornost uvećavajući profit po hektaru u bilo kojim vremenskim uslovima.

STABILNOST

DEKALB® vam pruža stabilan prinos bez obzira na nepogodne vremenske uslove. Budite bezbrižni jer se visoki prinosi mogu dostići i kad su proizvodni uslovi teški.

OTPUŠTANJE VLAGE

Brzo otpuštanje vlage u žetvi vam obezbeđuje u dobrim godinama suv kukuruz ili manje troškove sušenja. Niža vlaga vam osigurava uštedu troškova i maksimalan rod kukuruza.

TOLERANTNOST NA BOLESTI

Vaš prinos i zarada su dodatno osigurani hibridima koji pokazuju bolju tolerantnost na bolesti kao što je Fusarium.

SNAŽAN KOREN & STABLJIKA

Smanjite gubitke prinosa tokom žetve zbog poleganja jer DEKALB® hibridi imaju jaku i fleksibilnu stabljiku i otporan korenov sistem.

DETALJNIJE O KARAKERISTIKAMA I PREDNOSTIMA POJEDINAČNIH DEKALB® HIBRIDA PROČITAJTE U KATALOGU.