RIMEX EXTRA

Klasa: Selektivni translokacioni herbicid

Aktivna materija: Rimsulfuron 32,6 g/kg + Dikamba 608 g/kg

Formulacija: WG - vododisperzibilne granule

Pakovanje: 150 g, 300 g

Karenca: OVP

Plodored: nema ograničenja u plodoredu. Ako dođe do prevremenog propadanja useva, može se sejati samo kukuruz.

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
KUKURUZ (silažni i merkantilni) 0,307 + Imox (0,1%) Tretman kada kukuruz ima formiranih od 1 do 6 listova (faze 11 - 16 BBCH skale)

DELOVANJE: 

kombinacija dva herbicida iz različitih grupa i sa različitim mehanizmom delovanja što daje punu efikasnost na primenjene korove. Herbicid Rimsulfuron pripada grupi Sulfoniluree. Biljka herbicid usvaja folijarno, ali i korenom i translocira ga do meristemskih tkiva u kojima inhibira aktivnost enzima ALS, blokira biosintezu aminokiselina čime se blokira dalja deoba ćelija i zaustavlja rast korova. Simptomi delovanja vidljivi su posle 5 do 10 dana u vidu nekroze i laganog odumiranja korova. Druga aktivna materija Dikamba pripada grupi derivata benzoeve kiseline, apsorbuje se lišćem, stablom i korenom biljaka. U biljnom tkivu transportuje se i ksilemom i floemom i akumulira u delovima biljke koji rastu. Tipični simptomi žućenja-hloroze se pojavljuju 3 do 5 dana nakon tretmana, a kasnije dolazi do nekroze i defolijacije listova. Inhibira fotosintezu, blokira transport elektrona, zaustavlja fiksaciju i produkciju ATP, te dolazi do zaustavljanja rasta i uginuća biljke.

SPEKTAR DELOVANJA: 

JEDNOGODIŠNJE I VIŠEGODIŠNJE USKOLISNE KOROVSKE VRSTE:

veliki muhar (Echinochloa cruss-gali), muharike – sivi, zeleni, lepljivi (Setaria spp.), divlji sirak (Sorghum halepense) iz semena i iz rizoma, pirevina (Agropyron repens), svračica crvena (Digitaria sanguinalis)

JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:

štir obični (Amaranthus retroflexus), štir bljutavi (A. blitoides), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), ladolež divlji (Calystegia sepium), pepeljuga-obična, srcolisna (Chenopodium spp.), vijušac-njivski, običan (Polygonum spp.), gorušica poljska (Sinapis arvensis),konica obična (Galinsoga parviflora), čistac jednogodišnji (Stachys annua), samonikli suncokret (Helianthus annuus), teofrastova lipica(Abutilon theophrasti), tušt obični (Portulaca oleracea), gorčika njivska (Sonchus oleracea), boca obična (Xanthium strumarium)

PREPORUKE I NAPOMENE

ne meša se sa organofosfornim insekticidima. Ne sme se primenjivati u semenskom kukuruzu, kukuruzu kokičaru i kukuruzu šećercu bez prethodne provere kompatibilnosti sa selekcijskom kućom. Ne sme se primenjivati u kukuruzu sa podusevom (pasulj, bundeva), kao ni u usevu pod stresom, kao i na temperaturama vazduha višim od 25 °C i nižim od 10 °C (u dužem periodu). Ne sme se primenjivati iz vazduhoplova.