MEZATRON 100 OD

Klasa: Selektivni translokacioni herbicid

Aktivna materija: Mezotrion 100 g/l

Formulacija: OD- uljna disperzija

Pakovanje: 500 ml, 1 l

Karenca: OVP

Plodored: ukoliko dođe do preoravanja useva, može se sejati samo kukuruz. U jesen iste godine mogu se sejati strna žita, a uljana repica uz prethodno duboko oranje. U proleće naredne godine nakon dubokog oranja mogu se sejati kukuruz, strna žita, soja, suncokret i krompir. Dve godine nakon primene mogu se sejati šećerna repa, grašak, pasulj, spanać.

Radna Karenca: do sušenja depozita (6 sati)

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
KUKURUZ (silažni i merkantilni) 1,0 – 1, 2 l/ha (10 - 12 ml na 100 m²) Primenjuje se u post-em tretmanu kada kukuruz ima 2-8. razvijenih listova (faze 11-18 BBCH skale), a korovi u fazi 2-6. razvijenih listova

DELOVANJE:

aktivna materija herbicida pripada grupi Triketona. Usvaja se i folijarno i korenom, a u biljci se kreće i bazipetalno i akropetalno. Inhibira 4-hidroksifenilpiruvat dioksigenazu u procesu biosinteze karotenoida, odnosno sprečava sintezu aminokiselina.

SPEKTAR DELOVANJA

ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE

sa više od 90 % efikasnosti suzbija: pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), njivska palamida (Cirsium arvense), tatula obična (Datura stramonium), poljska gorušica (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), obična boca (Xanthium strumarium), teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), obični štir (Amaranthus retroflexus), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium).

PREPORUKE I NAPOMENE

izuzetno fleksibilan u pogledu mogućeg mešanja sa drugim herbicidima u pre-em tretmanima (S-metolahlor, Terbutilazin), odnosno sulfonilureama u post-em tretmanima (Nikosulfuron…). Ne meša se sa insekticidima izrazito kisele reakcije. Preparat Mezatron 100 OD se usvaja u širokolisne korovske biljke velikom brzinom tako da kiša koja padne već posle dva časa od tretiranja nema nikakvog uticaja na spiranje sa lista i smanjenje efikasnosti preparata. Već posle 24 sata od primene zapažaju se prvi simptomi delovanja na korovima u vidu bledila na listovima kada korovi prestaju da rastu i usvajaju vodu i hranu. Već posle 5-7 dana od primene korovi se u potpunosti suše i uginjavaju. Kada se primeni prema uputstvu i u vremenskim uslovima koji su povoljni za rast kukuruza Mezatron 100 OD pokazuje izuzetno dobru selektivnost prema kukuruzu. Fitotoksičan je za mnoge gajene biljke, tako da treba voditi računada ne dođe do zanošenja na susedne osetljive useve. Preporučuje se utrošak vode 200 - 400 l/ha. Tretiranje iz vazduhoplova nijedozvoljeno.