MONT PLUS

Klasa: Selektivni herbicid

Aktivna materija: S-metolahlor 312,5 g/l + Terbutilazin 187,5 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 1 l, 5 l

Karenca: OVP

Plodored: ukoliko dođe do prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama mogu se sejati kukuruz (bez dodatnog tretiranja herbicidima), grašak, soja, pasulj, krompir. Posle 6 meseci na parceli se mogu sejati strna žita. U normalnom plodoredu nema ograničenja.

Radna Karenca: 48 sati

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
KUKURUZ (merkantilni i silažni) 4 – 5,0 l/ha (40 – 50 ml na 100 m²) Tretiranje zemljišta po setvi, a pre nicanja (pre-em) useva i korovskih biljaka
SUNCOKRET 3,0– 3,5 (30- 35 ml na 100 m²) Tretiranje zemljišta po setvi, a pre nicanja (pre-em) useva i korovskih biljaka

DELOVANJE

dvokomponentni herbicid pri čemu aktivna materija S-metolahlor pripada grupi Hloracetamida. Inhibira deobu ćelija, kao i biosintezu masnih kiselina s dugim lancem. Apsorbuje se primarno stabaocetom klijanaca korova, kao i korenom odakle se akropetalno kreće u stablo, primarno u vegetativne, a sekundarno u generativne organe. Kod odraslih biljaka translokacija se obavlja i ksilemom i floemom. Aktivna materija Terbutilazin pripada grupi Triazina, inhibira transport elektrona u procesu fotosinteze na receptorskom mestu fotosistema II. Apsorbuje se uglavnom korenom.

SPEKTAR DELOVANJA

JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:

štir (Amaranthus retroflexus), ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), pepeljuga (Chenopodium album), pepeljuga mnogocvetna (Chenopodium hybridum), tatula (Datura stramonium), konica (Galinsoga parviflora), ladolež(Ipomoea hederacea), divlja kamilica (Matricaria spp.), troskot (Polygonum aviculare), dvornici (Polygonum spp.), tušt (Portulaca oleracea), gorušica (Sinapis arvensis), pomoćnica (Solanum nigrum), gorčika (Sonchus arvensis), divlja ljubičica (Viola arvensis),boca obična (Xanthium strumarium).

JEDNOGODIŠNJE USKOLISNE KOROVSKE VRSTE:

divlje proso (Panicum miliaceum), veliki muhar (Echinochloa crus-galli), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense), muhar sivi (Setaria glauca).

PREPORUKE I NAPOMENE

preparat nije fitotoksičan ako se primeni u naznačeno vreme i u preporučenim dozama. Prilikom primene potrebno je sprečiti zanošenje preparata na okolne osetljive useve i zasade. Manje količine preparata se primenjuju u suvim područjima (sa prosečnom godišnjom količinom padavina ispod 750 mm/m2), a veće u vlažnim područjima (sa prosečnom godišnjom količinom padavina iznad 750 mm/m2). Preparat se ne sme primenjivati na izrazito lakim i peskovitim zemljištima (sa manje od 1% humusa i pH ispod 5,5) i u kraškim poljima. Preparat se u usevu primenjuje uz utrošak vode od 200 - 400 l/ha.