RINICO

Klasa: Selektivni sistemični post-em hormonalni translokacioni herbicid

Aktivna materija: Nikosulfuron 500 g/kg + Rimsulfuron 250 g/kg

Formulacija: WG - vododisperzibilne granule

Pakovanje: 40g, 200g

Proizvođač: Agromarket

Karenca: OVP

Plodored: u slučaju da tretirani usev propadne iz bilo kog razloga, odmah se mogu sejati samo kukuruz i soja. Iste kalendarske godine mogu se sejati: ozime žitarice, trave. Naredne godine se mogu sejati: jare žitarice, uljana repica, šećerna repa, krompir, paradajz, kukuruz šećerac i kokičar, pasulj, grašak, lucerka, detelina, suncokret

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
KUKURUZ (silažni i merkantilni) 0,040 + Imox (0,1%) Tretman protiv izniklog divljeg sirka (Sorghum halepense) iz rizoma kada je porasta od 15 do 20 cm
KUKURUZ (silažni i merkantilni) 0,030 + Imox (0,1%) Tretman kada kukuruz ima formiranih od 2 do 8 listova (faze 12 - 18 BBCH skale), a jednogodišnji korovi od 2 do 4 lista

DELOVANJE:

kombinacija dva herbicida koji pripadaju istoj grupi herbicida, grupa Sulfoniluree. Biljka Rimsulfuron usvaja folijarno, ali i korenom i translocira ga do meristemskih tkiva u kojima inhibira aktivnost enzima ALS, blokira biosintezu aminokiselina, čime se blokira dalja deoba ćelija i zaustavlja rast korova. Simptomi delovanja vidljivi su posle 5-10 dana u vidu nekroze i laganog odumiranja korova. Druga aktivna materija Nikosulfuron se u biljnom tkivu transportuje i ksilemom i floemom i akumulira u meristemskim tkivima. Inhibira aktivnost enzima acetohidroksi-kiselinske sintetaze zaustavljajući proces sinteze esencijalnih aminokiselina – valin, leucin i izoleucin.

SPEKTAR DELOVANJA

JEDNOGODIŠNJE I VIŠEGODIŠNJE USKOLISNE KOROVSKE VRSTE:

veliki muhar (Echinochloa cruss-gali), sivi muhar (Setaria glauca), divlji sirak (Sorghum halepense) iz semena i rizoma.

JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:

štir obični (Amaranthus retroflexus), štir bljutavi (A. blitoides), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), tatula obična (Datura

stramonium), gorušica poljska (Sinapis arvensis), konica obična (Galinsoga parviflora), čistac jednogodišnji (Stachys annua).

PREPORUKE I NAPOMENE

zabranjena je primena sredstava za zaštitu bilja u vodozaštitnim zonama sa izvorišta voda i vodosnabdevanja stanovništva. Može se mešati sa insekticidima iz grupe piretroida. Ne meša se sa organofosfornim insekticidima.

Ne sme se primenjivati u semenskom kukuruzu, kukuruzu kokičaru, kukuruzu šećercu i kukuruzu sa podusevom (pasulj, bundeva), u usevu pod stresom, kao i na temperaturama vazduha višim od 25 °C i nižim od 10 °C (u dužem periodu).

Ne primenjivati u kraškim poljima i slabo humoznim zemljištima (manje od 1% humusa).

Ne tretirati ako su neposredno pre primene primenjeni folijarni organofosforni insekticidi (7 dana pre i 4 dana posle). Ne sme se primenjivati iz vazduhoplova.