LANCELOT SUPER

Klasa: Selektivni translokacioni herbicid

Aktivna materija: Aminopiralid-kalijum 300 g/kg + Florasulam 150 g/kg

Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

Pakovanje: 33 g, 500 g

Karenca: OVP

Plodored: ukoliko dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva, 4 nedelje nakon primene preparata na tretiranim površinama mogu se sejati kukuruz, pšenica i ječam. U normalnom plodoredu, mogu se sejati: ozima žita i uljana repica; sledećeg proleća: jara žita, kukuruz, jara uljana repica, suncokret, šećerna repa, krompir, mrkva, lucerka, cikorija i luk; nakon 14 meseci: soja, grašak i sočivo.

Radna Karenca: 24 sata

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
OZIMA PŠENICA, OZIMI JEČAM, RAŽ, TRITIKALE 33 g (0,3 g na 100 m²) U proleće, posle nicanja, od bokorenja do stadijuma 2.kolenca (faze 21-32 BBCH skale), a dikotiledoni koji klijaju iz semena u fazi 2-4 lista. Za prilepaču - primena u fazi 2-4 lista; za palamidu u fazi korenovih pupoljaka
JARI JEČAM, OVAS 25 g (0,25 g na 100 m²) U proleće, posle nicanja, od stadijuma tri lista do kraja bokorenja (faze 13-29 BBCH skale)

DELOVANJE:

preparat Lancelot Super prvenstveno deluje kao folijarni herbicid, ali za razliku od većine drugih herbicida u žitaricama, Lancelot Super pokazuje i vrlo dobru aktivnost preko zemljišta, što omogućava i suzbijanje korova koji kasnije niču ili onih s produženim periodom nicanja.

SPEKTAR DELOVANJA

JEDNOGODIŠNJE I VIŠEGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:

gorocvet zečiji (Adonis aestivalis), volovski jezik (Anchusa officinalis), kukolj (Agrostemma githago), tarčužak obični (Capsella bursapastoris), tičinac poljski (Cerastivum arvense), žavornjak obični (Consolida regalis), broćika lepuša (Galium aparine), divlja salata (Lactuca serriola), bulka obična (Papaver rhoeas), gorušica poljska (Sinapis arvensis), mišjakinja obična (Stellaria media), mišjakinja dugolisna (Stellaria graminea), krasolika (Stenactis annua), kravlja stisnuša (Thlaspi arvense), kamilica (Matricaria inodora), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), ljutić njivski (Ranunculus arvensis), dimnjača obična (Fumaria officinalis), mrtva kopriva (Lamium purpureum), grahorica obična (Vicia sativa), poljska ljubičica (Viola arvensis), dvornik ptičji (Polygonum aviculare), pepeljuga obična (Chenopodium album), palamida njivska (Cirsium arvense), grahorica obična (Vicia sativa), divlja mrkva (Daucus carota), žavornjak obični (Consolida regalis), poponac (Convolvulus arvensis)

PREPORUKE I NAPOMENE:

u nepovoljnim uslovima za delovanje herbicida (suša) i kod preraslih korova, za poboljšanje efikasnosti, treba dodati okvašivač (Imox u konc. 0,1%). Biljke ga vrlo brzo usvajaju tako da ni padavine koje uslede 1 sat nakon primene, ne smanjuju njegovo delovanje.

U zemljama u okruženju preparat se koristi do faze lista zastavičara.