TARGET SC

Klasa: Selektivni, translokacioni herbicid

Aktivna materija: Metamitron 700 g/l

Formulacija: SC- konzentrovana suzpenzija

Pakovanje: 5 l

Proizvođač: United Phosphorus Ltd

Karenca: OVP

Plodored: ukoliko dođe do presejavanja na tretiranim površinama može se ponovo sejati samo šećerna repa, cvekla i stočna repa. Može delovati fitotoksično na pšenicu kao naredni usev, ako se primeni kasnije od preporučenog roka, odnosno mora proteći najmanje 16 nedelja od poslednjeg tretiranja herbicidom Target SC. Prolećni usevi se mogu nesmetano sejati naredne godine.

Radna Karenca: do sušenja depozita (do 6 sati po tretiranju).

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
ŠEĆERNA REPA 1,0 - 1,5 Po setvi pre nicanja u kombinaciji sa preparatom na bazi Etofumesata
ŠEĆERNA REPA 0,8 - 1,0 I tretman - šećerna repa u fazi nicanja, a korovi u fazi kotiledona do razvijena 4 lista
ŠEĆERNA REPA 1,0 II tretman - šećerna repa formirala prvi par pravih listova, a korovi u fazi kotiledona do razvijenih 4 lista
ŠEĆERNA REPA 2,0 III tretman - šećerna repa u fazi intenzivnog rasta, a pre sklapanja redova

DELOVANJE:

inhibira transport elektrona u procesu fotosinteze. Predominantno se usvaja korenom, a delimično i lisnom masom krećući se akropetalno.

SPEKTAR DELOVANJA

JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE I NEKE USKOLISNE KOROVSKE VRSTE:

štir obični (Amaranthus retroflexus), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), repica crna (Brassica nigra), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga hibridna (Chenopodium hybridum), palamida njivska (Cirsium arvense), poponac njivski (Convolvulus arvensis), tatula obična (Datura stramonium), dimnjača obična (Fumaria officinalis), prilepača (Galium aparine), livadarka (Poa spp.), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium), dvornik obični (P. persicaria), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), gorčika obična (Sonchus oleraceus), jednogodišnji čistac (Stachys annua), obična mišjakinja (Stellaria media).

PREPORUKE I NAPOMENE

preparat ne primenjivati na temperaturama iznad 25°C, na zemljištima sa manje od 1% humusa i jako humusnim zemljištima, sa više od 5% humusa. Može se mešati sa preparatima na bazi Fenmedifama, Lenacila, Etofumesata, Triflusulfuron-metila i Klopiralida.

Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Utrošak vode je 200 - 400 l/ha (2 - 4 l na 100 m2).