MEZATRON

Klasa: Selektivni translokacioni herbicid

Aktivna materija: Mezotrion 480 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 250 ml, 1 l

Karenca: OVP

Plodored: ukoliko dođe do preoravanja useva, može se sejati samo kukuruz. U jesen iste godine mogu se sejati strna žita, a uljana repica uz prethodno duboko oranje. U proleće naredne godine nakon dubokog oranja mogu se sejati kukuruz, strna žita, soja, suncokret i krompir. Dve godine nakon primene mogu se sejati šećerna repa, grašak, pasulj, spanać

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
KUKURUZ (silažni i merkatilni) 0,15 – 0,25 (1,5 – 2,5 ml/100 m²) + Imox (0,1%) Po setvi a pre nicanja (pre-em) do faze razvoja 8 listova kukuruza (odnosno faze 11-18 BBCH skale)

DELOVANJE:

herbicid koji pripada grupi Triketona. Inhibira 4-hidroksifenilpiruvat dioksigenazu u procesu biosinteze karotenoida. Usvaja se i folijarno i korenom, a u biljci se kreće i bazipetalno i akropetalno. Simptomi se ispoljavaju u vidu beljenja listova, što kasnije prelazi u nekrozu meristemskog tkiva i uginuće korovske vrste.

SPEKTAR DELOVANJA

JEDNOGODIŠNJE I VIŠEGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:

lipica (Abutilon theophrasti), štir običan (Amaranthus retroflexus), zečiji gorocvet (Adonis aestivalis), repica crna (Brassica nigra), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Ch. hybridum), tatula (Datura stramonium), dvornik ptičiji (Polygonum aviculare), dvornik veliki (P. lapathifolium), gorušica (Sinapis arvensis), pomoćnica (Solanum nigrum), gorčica rapava (Sonchus asper), čistac (Stachys annua), boca obična (Xanthium strumarium), palamida (Cirsium arvense), renika obična (Lepidium draba)

PREPORUKE I NAPOMENE:

izuzetno fleksibilan u pogledu mogućeg mešanja sa drugim herbicidima u pre-em tretmanima (S-metolahlor, Terbutilazin…), odnosno Sulfonilureama u post-em tretmanima (Nikosulfuron, Rimsulfuron…). Ne meša se sa insekticidima izrazito kisele reakcije. Radi proširenja delovana na širokolisne korove u post-em tretmanu, može se mešati sa preparatom Terbis 500. Preporučuje se utrošak vode 200 - 400 l/ha.