MEDEYA

Klasa: Selektivni, translokacioni herbicid

Aktivna materija: Izoksaflutol 750 g/l

Formulacija: WG – vododisperzibilne granule

Pakovanje: 80 g, 500 g

Karenca: OVP

Plodored: Ukoliko dođe do preoravanja useva, mesec dana po primeni mogu se sejati kukuruz, krompir (uz plitku obradu zemljišta) i engleski ljulj (duboko oranje), a dva meseca lucerka i mrkva (uz plitku obradu) ili sirak i detelina (duboko oranje).

Radna Karenca: do sušenja depozita (6 do 12 sati)

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
KUKURUZ 0,05 – 0,08 (0,5 – 0,8 g na 100 m²) Tretiranje u fazi razvoja kukuruza do 3 lista (faza 13 BBCH skale), a korovi od faze kotiledona do razvijenih 4 lista

DELOVANJE:

Medeya je preparat na bazi aktivne materije Izoksaflutol koji pripada grupi Izoksazola koji se apsorbuje korenom biljaka i folijarno. Inhibira biosintezu karotenoida što izaziva hlorozu u delovima biljke koji rastu. To se ispoljava kroz karakteristični simptom promene boje lista iz zelene u belu. Izbeljivanje zatim prelazi u nekrozu (sušenje) što dovodi do konačnog uvenuća korovskih biljaka.

SPEKTAR DELOVANJA

SUZBIJANJE JEDNOGODIŠNJIH USKOLISNIH I ŠIROKOLISNIH KOROVSKIH VRSTA:

- jednogodišnji uskolisni (travni) korovi: muhar zeleni (Setaria viridis), veliki muhar (Echinochloa crus- galli), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense);

- širokolisni korovi: lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), štir obični (Amaranthus retroflexus), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum) tatula obična (Datura stramonium), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), gorušica poljska (Sinapis arvensis), kereće grožđe (Solanum nigrum), boca obična (Xanthium strumarium). 

PREPORUKE I NAPOMENE

preparat ne primenjivati na lakim i peskovitim zemljištima pri pH 7,5 i uz obilne padavine.

Ne meša se sa preparatima EC formulacija ukoliko se primenjuje po nicanju useva.

Može biti fitotoksičan za kukuruz ukoliko se primeni posle razvijena 3 lista (listovi etioliraju i zaustavlja se porast biljke).
Preporučeni utrošak vode 200 do 400 l/ha.